អនុក្រិត្យលេខ៥៤ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ​របស់គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយ