អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការអនុវត្តន៍​ច្បាប់វិនិយោគ​នៃព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា លេខ៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី​២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៧