អនុក្រឹត្យលេខ៥១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមប្រឹក្សា​កំណែទំរង់​រដ្ឋបាល