អនុក្រឹត្យលេខ៤៩ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​គណៈកម្មការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រៀបចំ​បុណ្យជាតិ និងអន្តរជាតិ​ឲ្យស្តីតនៅក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​