អនុក្រឹត្យលេខ៤៨ អនក្រ.បក កែតំរូវទៅ​លើ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៥១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា