អនុក្រឹត្យ៤៧ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃក្រុម​ប្រឹក្សា​យោធា