អនក្រឹត្យលេខ៤២ អនក្រុ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​រំសាយ​កងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed