អនុក្រឹត្យ​លេខ៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យ​ការនាំចូល ការផលិត ការលក់ ការទិញដូរ​ ការចែកចាយ និងការប្រើប្រាស់​អាវុធ​ជាតិផ្ទុះ​គ្រប់ប្រភេទ​