អនុក្រឹត្យលេខ​៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការកែតម្រូវ​ទៅលើ​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤៦ អនក្រ.បក ស្តីពីរបប​ឧបត្ថម្ភ​ចំពោះ​យោធិពលី​ មរណៈ បង្កស្លាប់ បាត់ខ្លួន និង​ពិការ

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed