អនុក្រឹត្យ​លេខ៣២ អនក្រុ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្ថាន​អគ្គកុងស៊ុល