អនុក្រឹត្យ​លេខ៣០ អនក្រ.បក ស្តីពី​របប​រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​រដ្ឋាករ​របស់ខេត្ត ក្រុង