អនុក្រឹត្យ​លេខ២៩ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការកំណត់​សមត្តកិច្ចរបស់ខេត្ត ក្រុង

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed