អនុក្រឹត្យលេខ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​បន្ថែម​ប្រាក់​បៀវត្ស​ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល យោធា នគរបាលជាតិ​ និវត្តជន និង​មន្ត្រី​បាត់បង់​សមត្ថភាព​ពលកម្ម