អនុក្រឹត្យលេខ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​ទឹកបំពុល