អនុក្រឹត្យលេខ២៦ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការកាត់​បន្ថយ​ប្រាក់​បំណាច់​របស់​សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល​ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទីប្រឹក្សា ព្រម​ទាំង​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល កងកម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​ចាប់ពី​ថ្នាក់​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ឡើងទៅ

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed