អនុក្រឹត្យលេខ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​បង្កើត​ស្រុក​ត្រពាំង​ប្រាសាទ​ចំណុះ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed