អនុក្រឹត្យលេខ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូ​មេមត់​ជា​គ្រឹះ​ស្ថាន​សាធារណៈ​មាន​លក្ខណៈ​សេដ្ឋកិច្ច