អនុក្រឹត្យលេខ១៥ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូ​ក្រែក​ជា​គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ​មានលក្ខណៈ​សេដ្ឋកិច្ច