អនុក្រឹត្យ​លេខ១៧ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូ​បឹងកេត​ជា​គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច