អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូ​ចំការ​អណ្តូង​ជាគ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ​មានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed