អនុក្រឹត្យលេខ១៩ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ចំការ​កៅស៊ូស្នួល​ជាគ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ​មានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច​