អនុក្រឹត្យលេខ១២ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​សំភារៈកសិកម្ម