អនុក្រឹត្យ​លេខ១០ អនុក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​និងការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិទន្លេមេគង្គ​កម្ពុជា