អនុក្រឹត្យលេខ០៦ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ថវិកា​ចំណាយ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ១៩៩៩