អនុក្រឹត្យលេខ​០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរ​ចំណូល​ និង ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា​សម្រាប់​ក្រសួង ស្ថាប័ន​ថ្មី