អនុក្រឹត្យ​លេខ០៤ អនក្រ.បក​ ស្តីពីការផ្ទេរ​អតិត​អាគារ និងក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​រាជការ ចលនទ្រព្យ អចលនទ្រព្យ និង​ឯកសារ​ធ្វើការងារ​ វិស័យកិច្ចការនារី និង​អតីត​យុទ្ធជន ឲ្យស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី និងអតិតយុទ្ធជន