អនុក្រឹត្យ​លេខ​៨០ អនក្រ​.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​អតិត​រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយរដ្ឋសភា និងការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ​ និងឯកសារអធិការកិច្ច​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងទំនាក់ទំនង​សភា និងអធិការកិច្ច