អនុក្រឹត្យ​លេខ៨២ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​ទីស្តីការ​នៃអតីត​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ការងារ និងអតីត​យុទ្ធជន និងអាគារ​អតីត​ស្ថាប័ន​យុវនីតិសម្បទា ឲ្យស្ថិតនៅ​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ការងារ​ បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា