អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧៩ អនុក្រ​.បក ស្តីពី​ការកែ​សម្រួល​រចនា​សម្ព័ន្ធ​សមាសភាព​ និង​តួនាទី​ភារកិច្ច​របស់​ក្រូមប្រិក្សា​ស្តារ​អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម​ និង ជនបទ