អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧២ អនក្រ​.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​ ហ្គ្រីនត្រេដ