អនុក្រឹត្យ​លេខ៦៩ អនុក្រ​.បក ស្តីពី​បមាណីយ និង​ការគ្រប់គ្រង​សំភារៈ​កសិកម្ម