អនុក្រឹត្យ​លេខ​៦៤ អនុក្រ.​បក ស្តីពី​ការកែ​សម្រួល​មាត្រា​២ នៃអនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការបង្កើត​សភា​ពាណិជ្ចកម្ម​រាជធានី​ភ្នំពេញ