អនុក្រឹត្យ​លេខ​៦៣ អនុក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​ទិវា​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក