អនុក្រឹត្យ​លេខ​៦១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ថវិកាសម្រាប់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ១៩៩៨