អនុក្រឹត្យ​លេខ​៥៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរំសាយ​ក្រុមហ៊ុន​ស្ថាបនា​ពាណិជ្ជកម្ម