អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ​និងការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​ក្រសួង​សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន