អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ឆ្នាំងទទួលបន្ទុកការអភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំង