អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតអោយជនបរទេសមិនមែនអន្តោប្រវេសន្ត ចេញ ចូល និងស្នាក់អាស្រ័យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា