អនុក្រឹត្យលេខ​ ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការបែងចែកជំពូកចំណាយឥតគ្រោងទុកនៃថវិការដ្ឋឆ្នាំ១៩៩៦