អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការដកខ្ទង់ចំណាយឥតគ្រោងទុក