អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.បក ស្តីពីបែងចែកឥណទានជំពូក៥០(ការវិនិយោគដោយហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្រុក)