អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់ពីទំនាក់ទំនងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងអគ្គីសនីកម្ពុជា