អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសំរួលទំហំដីតំបន់ឧស្សាហកម្មស្ទឹងហាវក្រងព្រះសីហនុ