អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលប្រព័ន្ថបៀវត្សរបស់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ