អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសស្តីពីកិច្ចការព្រំដែន