អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ​.បក ស្តីពីការបែងចែកខ្តង់ចំណាយឥតគ្រោងទុក