អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបំពេញបន្ថែមក្នុងតារាងបៀវត្សចំពោះកាំប្រាក់នូវបណ្តាឋានៈថ្មីសមមូលនឹងកាំប្រាក់ឋានៈ នាទីចាស់របស់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល