អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់សំណង់វារីអគ្គីសនីស្ទឹងមេទឹក(មណាម)នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា