អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ. ស្តីពីការបែងចែកចំណូលថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦