អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ. ស្តីពីការបែងចែកឥណទានតាមជំពូកនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦